Organizační pokyny

PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • 1. TŘÍDA - uč.Helena Zapletalová, uč. Helena Klamková
 • 2. TŘÍDA - uč. Marcela Mazalová, uč. Gabriela Šmejkalová
 • 3. TŘÍDA - uč. Mgr. Renáta Kalvachová, uč. Bc. Veronika Kyselá
 • 4. TŘÍDA - uč. Ivana Oharková, uč. Pavla Tománková, vedoucí učitelka

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • Radka Lakomá
 • Renata Peřinová
 • Marta Zatloukalová
 • Jarmila Jánová

Provozní doba MŠ: 6,15 - 17,00 hod.

 • ranní scházení: do 8,15 hod.
 • vyzvedávání dětí po obědě: 12,15 - 12,30 hod.
 • vyzvedávání dětí po odpolední svačince: od 14,30 hod.
 • v případě potřeby a po dohodě s učitelkou během celého dne

ORGANIZACE DNE

6,15 -9,45

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní učení /ve skupinách, individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • cvičení (popř. relaxační cvičení)
 • hygiena, svačina

9,45–11,45

 • pobyt venku

11,45-12,15

 • převlékání, hygiena, oběd

12,15-14,30

 • hygiena, odpočinek (3 – 5 leté děti)

12,15-14,15

 • hygiena, odpočinek (5 – 7 leté děti),
 • klid na lehátku 1/2 - 1 hod., náhradní nespací aktivity

14,15-17,00

 • hygiena, svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí ,hry + dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky cílených činností,
 • individuální činnosti s dětmi s OŠD, činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslové hry

Co děti potřebují do MŠ

 • převlečení do třídy (hrací kalhoty, tepláčky, zástěrky,...)
 • přezůvky s pevnou špičkou i patou
 • převlečení na pobyt venku, včetně obuvi (tepláky, kalhoty, bundy,...)
 • pyžamko
 • do skříňky náhradní převlečení, včetně spodního prádla a ponožek
 • papírové kapesníky ( malé děti - vlhčený toaletní papír)

Žádáme rodiče, aby děti měly své věci podepsané či označené.

Platba školného

 • celodenní docházka - 400,- Kč za měsíc
 • děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky jsou od poplatku osvobozeny

Školné se platí bankovním převodem, a to nejpozději k 15. dni daného měsíce.

Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

Variabilní symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

Částka: 400,- Kč

Stravné

Cena za celodenní stravné je: 42,-Kč, 46,-Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let - koef. 0,6)

V případě nemoci dítěte mají rodiče nárok na stravu jen 1. den, následné dny jsou povinni si odhlásit.

Strava musí být odhlášena či přihlášena den předem do 10,00 hod. na telefonním čísle ŠJ Holečkova - 730 874 942 nebo přes internetovou aplikaci.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby,
 • do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
 • pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání,
 • poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

V přízemí budovy je 1. a 2. třída svým vybavením, hračkami a učebními pomůckami uzpůsobena dětem ve věku 3-5 let, v 1. poschodí ve 3. a 4. třídě pracujeme s dětmi ve věku 5-6 let a s dětmi s odklady školní docházky. Vstup do MŠ z Holečkovy ulice je společný pro 2. a 4. třídu, z ulice Trnkovy pak pro 1. a 3. třídu. V 1. poschodí z Trnkovy ulice je kancelář vedoucí učitelky. Charakteristika jednotlivých tříd vychází z věkového složení dětí. Ve 3. a 4. třídě se cíleně zaměřujeme na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky.

Žádáme rodiče,

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby předávali dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby okamžitě hlásili změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • aby přiváděli děti pouze zdravé
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • aby nám hlásili výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny
 • aby nám hlásili předem známou nepřítomnost dítěte
 • aby nás informovali o stravovacích zvyklostech dítěte z domova
 • aby platili včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

 

 

 

 

Upozornění

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

ČERVENEC - SRPEN 2019

Vážení rodiče,

naše školka je v provozu od 1.7. - 26.7. 2019, pouze 3 třídy, (BROUČCI, BERUŠKY, VČELIČKY).

Děti, které jsou přihlášeny na tento měsíc, budou do těchto tříd rozděleny. Rozpis najdete 1.7. na dveřích MŠ.

Školné plaťte až v měsíci červenci, pouze 200,- KČ na účet naší MŠ (kdo nebude chodit, neplatí nic).

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY O PRÁZDNINÁCH - ČERVENEC

Odhlašovat můžete těmito způsoby:

- telefonicky na čísle - 585 419 578

- posláním SMS zprávy na číslo 730 874 912

- osobně ve třídě p. učitelce - zapsáním do sešitu v šatně.

VŽDY NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM DO 9:30h.

 

SRPEN - ŠTÍSTKO ( provoz 5.8. - 23.8.)

ŠKOLNÉ ZA SRPEN (200,-), zaplatíte na účet MŠ Štístko až v měsíci srpnu.

Odhlašovat stravu budete v MŠ ŠTÍSTKO tel. 730 874 951

Další informace se dozvíte první den v MŠ Štístko.

 

 

ŠKOLNÉ

prosíme uhradit bezhotovostním způsobem vždy do 15. dne v měsíci. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 270983879/0300
Variabilní symbol: 2
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

-------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE

V době letních prázdnin bude naše MŠ v provozu

od 1.7 - 26.7. 2019.

Od 29.7. - 2.8. 2019 jsou obě MŠ mimo provoz.

Náhradní MŠ Štístko bude v provozu

od 5.8. - 23.8. 2019.

Od 26.7 - 31.8. 2019 jsou obě MŠ mimo provoz.

 ---------------------------------------------

ZMĚNA TELEFONÍHO ČÍSLA ŠKOLNÍ JÍDELNA 730 874 942

Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie Najdete nás na Facebooku